Podmínky pro cestující našich partnerů

I. ÚVOD

Cestovní agentura Billatravel.cz - obchodní značka, DER Touristik CZ a.s.(dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme ověřeno pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu se smlouvou o zájezdu. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předkládáme zákazníkovi na jeho žádost k nahlédnutí také opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu.

Billatravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář DER Touristik CZ a.s. (dále jen CA) je rovněž oprávněna nabízet vlastní zájezdy jako pořadatel zájezdů, a to na základě živnostenského oprávnění „Provozování cestovní kanceláře“. V těchto případech vystupuje CA jako cestovní kancelář. 

II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Nabízíme zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků!

III. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. CA v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. Jde tedy jenom o nezávaznou rezervaci. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce a nezávazné rezervaci. Nezávaznou rezervací se rozumí poptávka zájezdu, ve které ještě není závazně potvrzena ze strany CK. Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu. CKF nenese odpovědnost za chyby v rezervaci, které lze přičíst zákazníkovi nebo které byly způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu. Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CA může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu. Nabídka zájezdů CA na internetových stránkách CA je výzvou k podávání nabídek a objednávka služeb se považuje za návrh k uzavření smlouvy o zájezdu. CA tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. SMLOUVA O ZÁJEZDU

Před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, resp. před uzavřením smlouvy o zájezdu, obeznámí CA zákazníka s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů a sdělí zákazníkovi na příslušném vzorovém formuláři informace, zda se jedná o zájezd nebo o spojené cestovní služby, a informace o způsobu právní ochrany zákazníka.

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh smlouvy o zájezdu zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu smlouvy o zájezdu a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh smlouvy o zájezdu zpět do CA. Klient je povinen si veškeré údaje na smlouvě o zájezdu zkontrolovat. Svým podpisem na smlouvě o zájezdu vyjadřuje klient souhlas s obsahem smlouvy o zájezdu a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů společnosti eTravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář DER Touristik CZ a.s. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na smlouvě o zájezdu a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o zájezdu. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu.

V. PLATBA ZÁJEZDU

Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku dle podmínek pořádající CK. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA nebo osobně na pobočce CKF. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

VI. CESTOVNÍ DOKLADY

Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněná od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Pokud to CK umožňuje, může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce CK popř. mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou. Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní doklad. Zákazník (občan EHP) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme zákazníkovi ověřit si důležité informace, vízové, bezpečnostní a další podmínky související se vstupem do vybrané země, případně států, které při dopravě do cílové destinace projíždí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz.

VII. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

Při zrušení zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK. CK je povinna bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.

VIII. INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

U zájezdů uskutečňovaných jako individuální cesty, tzn. pravidelnými leteckými linkami, je nutná rezervace letenek a ubytování předem. V tomto případě si vyhrazuje CA právo požadovat dle podmínek dané CK složení zálohy zákazníkem a to až 100% z ceny zájezdu - ne však dříve než po podpisu smlouvy o zájezdu. Jakmile jsou letenky i ubytování potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky dané CK a leteckého přepravce), zákazník doplácí zbylou částku ceny zájezdu. Pokud je rezervace neúspěšná, vrací se záloha v plné výši nebo může zákazník požádat CA o nabídku jiného zájezdu a použití této zálohy na vybraný zájezd.

IX. REKLAMACE

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

Zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=-main.home.show.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto podmínky platí v souvislosti se zájezdy pořádanými Cestovní kanceláří DER Touristik CZ a.s.

Cestovní kancelář DER Touristik CZ a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s platnou evropskou a českou legislativou. Veškeré informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našem Informačním memorandu. Rovněž jsme pro Vás připravili webový formulář, prostřednictvím kterého můžete uplatňovat Vaše práva a nastavit si individuální podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Bližší informace naleznete na gdpr.dertouristik.cz.

Cestovní kancelář DER Touristik CZ a.s. může rovněž zpracovávat cookies, bližší informace naleznete v Oznámení o cookies a na gdpr.dertouristik.cz.

Cestovní kanceláří FISCHER může tak zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zařazení do své databáze a jiných reklamních a marketingových účelů. Zejména se jedná o nabízení výrobků a služeb, zasílání obchodních sdělení elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

XI. INFORMACE K ZÁJEZDU

Cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob. Cenu za 2. dítě na přistýlce zašleme na vyžádání (pokud není v kalkulaci uvedena). Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk. Základní cena za dospělou osobu platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání také zašleme cenu pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby. Uveďte prosím tyto požadavky na kalkulaci do poznámky. Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům s vyplněnou smlouvou o zájezdu.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se zavedením protiepidemických či jiných mimořádných opatření může v průběhu zájezdu docházet ke změně v rozsahu či v kvalitě sjednaných služeb (např. k omezením souvisejícím s dopravou, k omezením služeb, zejména rozsahu a způsobu poskytování stravovacích, ubytovacích a dalších služeb, uzavření či omezení jednotlivých provozů hotelu, pláže, bazénů, sportovišť, atrakcí atd.). Zákazník se rovněž zavazuje dodržovat veškerá opatření přijatá v souvislosti se zavedením protiepidemických či jiných mimořádných opatření (zejména nošení roušek, rozestupy, podstoupení měření tělesné teploty, aktuální pravidla pro využívání pláží, bazénů, sportovišť a veškerých atrakcí, pravidla pro návštěvu památek a dalších atraktivit v destinaci). Uvedené odchylky od sjednaných služeb nezakládají právo zákazníka a dalších cestujících, v jejichž prospěch byla tato smlouva o zájezdu uzavřena, na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody, imateriální újmy či právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.

XII. GOOGLE MAPY

CA zobrazuje na stránkách eTravel Google mapy s polohami jednotlivých destinací, letovisek a hotelů. Uváděné polohy jsou orientační. CA neručí za jejich správnost.